+   ENGLISH
търсене
 

                 Представяме на вашето внимание, една нова инициатива на Фондация Български адвокати за правата на човека - Бюлетин "Съдебна практика по правата на човека". В бюлетина ще намерите кратко резюме на решенията, постановени през съответния месец, от Европейския съд по правата на човека по дела срещу България и подбрани решения по дела срещу други държави, както и решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи защитата на правата на човека. Ще бъдат отразявани и онези жалби, комуникирани от ЕСПЧ на българското правителство, които поставят значими или нови проблеми в защитата на правата на човека в България. Бюлетина ще излиза дванадесет последователни месеца в електронен вариант и ще се разпространява безплатно. Амбицията на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ е този бюлетин да достига до максимално широк кръг представители на юридическата професия и да ги подпомага в работата им по прилагане на европейските правозащитни стандарти в България.

 1. Каталог на публикуваните резюмета към септември 2022 г.
 2. Бюлетин съдебна практика, брой 74 - август 2022 г.
 3. Бюлетин съдебна практика, брой 75 - септември 2022 г.
 4. Бюлетин съдебна практика, брой 73 - юли 2022 г.
 5. Бюлетин съдебна практика, брой 72 - юни 2022 г.

  Брой 72, юни 2022 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека

 6. Бюлетин съдебна практика, брой 71 - май 2022 г.

  Брой 71, май 2022 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека

 7. Бюлетин съдебна практика, брой 70 - април 2022 г.

  Брой 70, април 2022 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека

 8. Бюлетин съдебна практика, брой 69 - март 2022 г.

  Брой 69, март 2022 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека

 9. Бюлетин съдебна практика, брой 68 - февруари 2022 г.

  Брой 68, февруари 2022 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека.

 10. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 67, януари 2022 г.

  Брой 67, януари 2022 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека.

 11. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 66, декември 2021 г.

  Брой 66, декември 2021 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека.

 12. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 65, ноември 2021 г.

  Брой 65, декември 2021 г. на Бюлетина Съдебна практика по правата на човека съдържа резюмета на подбрани значими решения на Европейския съд по правата на човека срещу други държави и анотации на всички решения срещу България. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз, свързани с гаранции за правата на човека.

 13. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 64, октомври 2021

  Бюлетинът съдържа резюмета на решения, касаещи допустимостта на жалби до Съда, както и резюмета на решение по оплаквания, свързани с правото на свобода и сигурност; правото на справедлив съдебен процес; правото на зачитане на личния и семеен живот; свободата на изразяване; защитата на собствеността и забраната за дискриминация. Решенията на СЕС касаят правото на справедлив съдебен процес, забраната за дискриминация, принципа на пропорционалност на престъплението и наказанието, задълженото на национална юрисдикция, чиито решения не подлежат на обжалване да сезира Съда с повдигнат пред нея въпрос относно тълкуването на правото на Съюза, задължението на изпълняващата държава да признае и изпълни влязло в сила решение, с което се налага финансова санкция и тълкуване на понятието "работно време".

 14. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 63, август - септември 2021 г.

  Бюлетинът съдържа резюмета на решения, касаещи допустимостта на жалби до Съда и компетентността на високодоговарящите държави, както и резюмета на решение по оплаквания по чл. 2, чл.3, чл. 6, чл. 8, чл. 10, чл. 14 във връзка с чл. 8 и чл. 1 от Протокол 1. Решенията на СЕС касаят забраната за дискриминация, правото на справедлив процес и правата на трудещите се.

 15. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 62, юли 2021 г.

  Бюлетинът съдържа резюмета на решения по оплаквания по чл.3, чл. 5, чл. 6, чл. 8, чл. 10, чл. 34 и чл. 13 във връзка с чл. 3, както и чл. 1 от Протокол 1 и чл. 4 от Протокол 4. Решенията на СЕС касаят забраната за дискриминация, правото на справедлив процес и достъпа до пазара на труда.

 16. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 61, юни 2021 г.

  Съдържа резюмета на постановени през юни 2021 г. решения на ЕСПЧ, касаещи защитата на правата по членове 2, 3, 5, 6, 8 и 10, както и чл. 14 във връзка с чл. 8 и чл. 11, чл. 1 и чл. 3 от Протокол 1. Броят съдържа и диспозитивите на относими решения на Съда на ЕС. В Бюлетина са публикувани и анотации на седемте постановени през юни решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 17. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 60, май 2021 г.

  Съдържа резюмета на постановени през май 2021 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалби до ЕСПЧ, защитата на правата по членове 2, 5, 6, 8 и 10. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Големия състав на Съда на ЕС, свързани с принципа Ne bis in idem и съдебната реформа в Румъния. В Бюлетина са публикувани и анотации на трите постановени през май решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 18. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 59, април 2021 г.

  Съдържа резюмета на постановени през април 2021 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалби до ЕСПЧ, защитата на правата по членове 2, 3, 5, 6, 8, 9 във връзка с 11, 10 и 13 във връзка с 9 от Конвенцията и чл. 4 от Протокол 7 към нея. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на ЕС, свързани със съдебната реформа в Малта, изпълнение на ЕЗА, права на бежанците, защита от дискриминация, околна среда и защита правата на потребителите. В Бюлетина са публикувани и анотации на седемте постановени през март решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 19. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 58, март 2021 г.

  Съдържа резюмета на постановени през март 2021 г. решения на ЕСПЧ, касаещи защитата на правата по членове 2, 3, 5, 6, 11 и 34 от Конвенцията, както и отказ на Голямото отделение да приеме искане за съвещателно мнение съгласно Протокол № 16. Броят съдържа и диспозитивите на решения на Съда на ЕС, свързани със съдебната реформа в Република Полша; с Рамково решение относно европейската заповед за арест; с Регламент 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност; с Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации; с Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда; с различното третиране на работниците; с закрилата интересите на детето при взимане на решение за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни; с издаването на виза за дългосрочно пребиваване с цел следване; с условията за издаването, продължаването или подновяването на разрешение за пребиваване с цел събиране на семейството; както и решение на СЕС по преюдициално запитване на АССГ по дело по ЗОДОВ срещу БНБ. В Бюлетина са публикувани и анотации на двете постановени през март решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 20. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 57, февруари 2021 г.

  Съдържа резюмета на постановени през февруари 2021 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ, защитата на правата по членове 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 14 от Конвенцията, чл. 3 от Протокол № 1, както и диспозитивите или анотации на решения на Съда на ЕС, свързани с правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност, принципа ne bis in idem, свободата и плурализма на медиите, равенството пред закона, предоставянето на международна закрила, родителския отпуск. В Бюлетина са публикувани и анотации на шестте постановени през февруари 2021 г. решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 21. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 56,януари 2021 г.

  Съдържа резюмета на постановени през януари 2021 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ, защитата на правата по членове 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14 и 38 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол № 1, чл. 2 от Протокол № 4, чл. 4 от Протокол № 7, както и диспозитивите на решения на Съда на ЕС, свързани с процедурите по връщане на непридружено ненавършило пълнолетие лице; с европейската заповед за арест; с достъпа до правосъдие по реда на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда; с конфискацията на облаги, средства и имущество от престъпления; с равното третиране в областта на заетостта и професиите.

 22. Бюлетин съдебна практика по правата на човека, брой 55, декември 2020 г.

  Съдържа резюмета на постановени през декември 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ, защитата на правата по членове 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13 и 18 от Конвенцията, чл. 1 и чл. 3 от Протокол № 1, както и диспозитивите на решения на Съда на ЕС, свързани с европейската заповед за арест и европейската заповед за разследване, правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, екстрадицията към трета страна на гражданин на Съюза, свободата на изповядване на религия, предоставянето на международна закрила. В Бюлетина са публикувани и анотации на четирите постановени през декември решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 23. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 54, ноември 2020 г.

  Съдържа резюмета на постановените през ноември 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи защитата на правата по членове 3, 5, 6, 9, 10, 11 и чл. 18 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол 1, както и диспозитивите на решения на Съда на ЕС, свързани с Криминализиране на международното отвличане на непълнолетни лица в специален състав, Условия за предоставяне на статут на бежанец, Визова политика и Право на ползване на отпуск след изтичане на законоустановения отпуск по майчинство В Бюлетина са публикувани и анотации на петте постановени през ноември решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 24. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 53, октомври 2020 г.

  Съдържа резюмета на останалата част от постановените през октомври 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ и защитата на правата по членове 3, 5, 6, 8 и 10 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол № 7 и чл. 1 от Протокол № 12, както и диспозитивите или анотации останалата част от постановените през същия месец решения на Съда на ЕС, свързани с правата по членове 13 (свобода на изкуствата и науките), 14 (право на образование), 16 (свобода на стопанската инициатива, 31 (справедливи и равни условия на труд), 47 (право на ефективни средства за защита и на справедлив съдебен процес) и 48 (презумпция за невиновност и право на защита)от Хартата на основните права на ЕС. В Бюлетина са публикувани и анотации на останалите три от постановените през октомври решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 25. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 52, октомври 2020 г.

  Съдържа резюмета на една част от постановените през октомври 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ и защитата на правата по членове 3, 5, 6, 8, 10 и 11 от Конвенцията, както и диспозитивите на решения на Съда на ЕС, свързани с правата по членове 7 (зачитане на личния и семеен живот), 8 (защита на личните данни), 17 (право на собственост), 21 (недискриминация) и 47 (право на ефективни средства за защита) от Хартата на основните права на ЕС. В Бюлетина са публикувани и анотации на четири от постановените през октомври решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 26. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 51, септември 2020 г.

  Съдържа резюмета на постановени през септември 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите пред ЕСПЧ и защитата на правата по членове 2, 5, 6, 10, 11 и 14 от Конвенцията и чл. 1 и чл. 2 от Протокол № 1, както и диспозитивите или анотации на решения на СЕС, свързани с правата по членове 7, 17, § 2, 19, § 2, 21, 31, § 2 и 47 от Хартата на основните права на ЕС. В Бюлетина са публикувани и анотации на постановените през септември 7 решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 27. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 50, юли 2020 г.
 28. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 49, юни 2020 г.

  Съдържа резюмета на постановени през юни 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ и защитата на правата по чл. 2, чл. 3, чл. 4, чл. 8 и чл. 10 от Конвенцията и чл. 1 от Протокол 1, както и решения на СЕС относно правата на защита, на свобода, на сдружаване, на защита на личните данни, принципите за равенство и недискриминация, за законоустановеност на престъплението и наказанието, въпроси на международната закрила, защитата на потребителите, защитата на околната среда, защитата на безопасността и здравето на работниците. В Бюлетина са публикувана и анотация на постановените през юни 7 решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

 29. Бюлетин съдебна практика по правата на човек брой 48, април - май 2020 г.

  Бюлетина съдържа резюмета на постановени през април и май 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ и защитата на правата по чл. 2, чл. 3, чл. чл. 6, чл. 8, чл. 10 и чл. 11 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол 1 и чл. 2 от Протокол 7, както и решения на СЕС относно правото на справедлив процес и ефективни средства за защита, принципа за недискриминация и въпроси на международната закрила. В Бюлетина е публикувана и анотация на постановените през април и май осем решения на ЕСПЧ по дела срещу България

 30. Бюлетин брой 47, март 2020 г.

  Съдържа резюмета на постановени през март 2020 г. решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ и защитата на правата по чл. 2, чл. 3, чл. 5 § 1(с) и § 4, чл. 6, чл. 8, чл. 10 от Конвенцията и чл. 1 от Протокол 1, както и решения на СЕС относно правото на защита, принципа за недискриминация и въпроси на международната закрила. В Бюлетина е публикувана и анотация на постановеното през март едно решение на ЕСПЧ по дело срещу България.

 31. Бюлетин брой 46, февруари 2020 г.

  Съдържа резюмета на решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ, както и защитата на правата по чл. 2, чл. 3, чл. 5 § 1(с), чл. 6, чл. 8, чл. 10, чл. 18 във връзка с чл. 5 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол 1, чл. 4 от Протокол № 4, както и решение на СЕС относно забраната за дискриминация и правото на събиране на семейство. В Бюлетина са публикувани и анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, постановени през месец февруари 2020г.

 32. Бюлетин брой 45, януари 2020 г.

  Съдържа решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ, както и правата по чл. 2, чл. 8, чл. 10, чл. 14 във връзка с чл. 8 и чл. 13 от Конвенцията, както и решение на СЕС относно правото на справедлив наказателен процес.

 33. Бюлетин брой 44, декември 2019

  Съдържа резюмета на решения на ЕСПЧ от декември 2019 г. по дела срещу други държави и анотации на всички решения по дела срещу България (относно допустимостта на жалбите, забраната на изтезания, правата на свобода и сигурност, на справедлив процес, на личен живот, на свобода на изразяването и на защита на собствеността, на неналагане на наказание без закон, на ефективни вътрешноправни средства за защита, на свободни избори), както и диспозитивите на решения на СЕС, касаещи права на човека, от същия месец.

 34. Бюлетин брой 43, ноември 2019

  Съдържа резюмета на решения на ЕСПЧ от ноември 2019 г. по дела срещу други държави и анотации на всички решения по дела срещу България (относно допустимостта на жалбите, забраната на изтезания, правото на свобода и сигурност, правото на справедлив процес, правото на личен живот, на свобода на изразяването и на защита на собствеността), както и диспозитивите/анотации на решения на СЕС, касаещи права на човека, от същия месец.

 35. Бюлетин брой 42, октомври 2019

  Съдържа резюмета на решения на ЕСПЧ от октомври 2019 г. по дела срещу други държави и анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България (относно допустимостта на жалбите, правото на живот, забраната на изтезания, правото на свобода и сигурност, правото на справедлив процес и презумпцията за невиновност, правата на личен и семеен живот, на свобода на изразяването, на религия и на образование), както и диспозитивите на решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи права на човека.

 36. Бюлетин брой 41, юни 2015

  Съдържа решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ, както и правата по чл. 2, чл. 3, чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 10 от Конвенцията и чл. 1 и чл. 3 от Протокол 1

 37. Бюлетин брой 40, май 2015

  Съдържа решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ, забраната на изтезания, правото справедлив процес и презумпцията за невиновност, правото на личен живот, на свобода на изразяването и събранията, както и такива относно защитата на правото на собственост и забраната на дискриманцията

 38. Бюлетин брой 39, април 2015

  Съдържа решения на ЕСПЧ, касаещи допустимостта на жалбите до ЕСПЧ, правото на живот, забраната на изтезания, правото на свобода и на справедлив процес, правото на изразяване, забраната на дискриманцията и забраната за повторно осъждане и налагане на наказние без закон.

 39. Бюлетин брой 38, март 2015

  Съдържа решения на ЕСПЧ, касаещи правото на живот, забраната на изтезания, правото на свобода и справедлив процес, правото на личен живот, задължението за предоставяне на ефективни средства за защита и защитата на правото на собственост. Броят съдържа и решения на СЕС, разглеждащи Директива 2004/35 относно екологичната отговорност и Директива 2008/104/ЕО относно работа чрез агенции за временна заетост

 40. Бюлетин брой 37, февруари 2015

  Съдържа решения на ЕСПЧ, касаещи правото на живот, забраната на изтезания, правото на свобода и справедлив процес, правото на личен живот, свобода на изразяване и религия, както и решения по чл. 1 Протокол 1 към Конвенцията. Броят съдържа и решения на СЕС, разглеждащи Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници и Директива 2004/83/ЕО относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни

 41. Бюлетин брой 36, януари 2015

  Съдържа резюмета на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени през януари 2015 г. и свързани с оплаквания по членове 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 14 от Конвенцията, както и резюмета на решения на СЕС касаещи забраната за дискриминация и компетентността в производствата по връщане на дете или по упражняване на родителски права.

 42. Бюлетин брой 35, декември 2014

  Съдържа резюмета на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени през декември 2014 г. и свързани с оплаквания по членове 2, 3, 5, 6, 8, 11 и 14 от Конвенцията, както и резюмета на решения на СЕС.

 43. Бюлетин брой 34, ноември 2014

  Съдържа резюмета на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени през ноември 2014 г. и свързани с оплаквания по членове 2, 3, 5, 6, 13, 14 и 34 от Конвенцията и чл. 4 от Протокол № 7, както и резюмета на решения на СЕС и на Общия съд на ЕС.

 44. Бюлетин брой 33, октомври 2014

  Съдържа резюмета на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени през октомври 2014 г. и свързани с оплаквания по членове 5, 6, 7, 8, 10, 13 и 14 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол № 1, чл. 4 от Протокол № 4 и чл. 2 от Протокол 7, както и резюме на решение на Съда на Европейския съюз, постановено по искане на Административен съд Варна.

 45. Бюлетин брой 32, септември 2014

  Съдържа резюмета на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени през септември 2014 г. и свързани с допустимостта на жалбите до Съда, оплаквания по членове 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 34 от Конвенцията и чл. 3 от Протокол 1, както и резюме на решение на Съда на Европейския съюз по темата полова дискриминация.

 46. Бюлетин брой 31, август 2014

  Съдържа резюмета на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени през юли и август 2014 г. по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, както и важни комуникации на жалби срещу България.

 47. Бюлетин брой 30, юли 2014

  Съдържа резюмета на решенията, постановени през юли 2014 г. от Голямото отделение на Европейския съд по правата на човека по проблеми свързани с допустимостта на жалбите до Съда и по оплаквания по чл. 2, чл. 3, чл. 5, чл. 8 и чл. 9 от Конвенцията, чл. 1 от Протокол 1 и чл. 4 от Протокол 4, както и резюмета на две решения на Съда на Европейския съюз.

 48. Бюлетин брой 29, юни 2014

  В настоящия двадесет и девети брой ще намерите кратки резюмета на подбрани решения, постановени през юни 2014 г. по оплаквания по чл.3, чл. 5, чл. 6, чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Европейската Конвенция и чл. 1 от Протокол 1 на Конвенцията, както и резюмета на две решения на Съда на Европейския съюз по дела, касаещи права на човека.

 49. Бюлетин брой 28, май 2014
 50. Бюлетин брой 27, април 2014
 51. Бюлетин брой 26, март 2014
 52. Бюлетин брой 25, февруари 2014
 53. Бюлетин брой 24, януари 2014
 54. Бюлетин брой 23, септември 2012 г.
 55. Бюлетин брой 22, юли 2012 г.
 56. Бюлетин брой 21, юни 2012 г.
 57. Бюлетин брой 20, май 2012 г.
 58. Бюлетин брой 19, април 2012 г.
 59. Бюлетин брой 18, март 2012 г.
 60. Бюлетин брой 17, февруари 2012 г.
 61. Бюлетин брой 16, януари 2012 г.
 62. Бюлетин брой 15, декември 2011 г.
 63. Бюлетин брой 14, ноември 2011 г.
 64. Бюлетин брой 13, октомври 2011 г.
 65. Бюлетин брой 12, септември 2011 г.
 66. Бюлетин брой 11, юли 2011 г.
 67. Бюлетин брой 10, юни 2011 г.
 68. Бюлетин брой 9, май 2011 г.
 69. Бюлетин брой 8, април 2011 г.
 70. Бюлетин брой 7, март 2011 г.
 71. Бюлетин брой 6, февруари 2011 г.
 72. Бюлетин брой 5, януари 2011 г.
 73. Бюлетин брой 4, декември 2010 г.
 74. Бюлетин брой 3, ноември 2010 г.
 75. Бюлетин брой 2, октомври 2010 г.
 76. Бюлетин брой 1, септември 2010 г.