+   ENGLISH
търсене
 

Picture

На 09 юни 2015 г. от 9.00 часа в Гранд хотел „София“ се проведе заключителна конференция по проект “Укрепване на защитата на правата на човека в България”, реализиран от Фондация БАПЧ, с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г. На нея бяха представени резултатите от осъществените дейности през последните 18 месеца, както и трудностите, които срещнахме при изпълнението им. Бяха обсъдени правозащитните проблеми, които са идентифицирани от правните експерти на БАПЧ, както и използваните способи за атакуването им, за да бъдат преодолени по-нататъшни нарушения. Имахме възможност да обменим опит и с присъстващите представители на отговорните институции. 
Констатираните правозащитни проблеми бяха основата, на която се проведе дискусия в посока укрепването на правата на човека в България.
Във втория панел на заключителната конференция се представи окончателния доклад относно висшето образование и професионалното обучение по правата на човека в България, и се направи оценка на качеството на образованието, както и се обсъдиха възможностите за надграждане на професионалното обучение, предоставяни от Съвета на Европа. Представители на Министерство на правосъдието споделиха очакванията си от работно посещение в Осло, където преподаватели от българските юридически факултети ще обменят опит с преподаватели по права на човека. В този панел се обсъдиха изводите, препоръките и бъдещите стъпки, целящи пълното интегриране на материята по правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ във всички правни дисциплини, както се изисква в Препоръка Rec(2004)4 от 2004 г. 
Крайната цел на форума бе да се обсъдят добрите и лошите практики, които експертите на БАПЧ срещнаха при изпълнението на проекта и по пътя към постигането на ефективно прилагане на стандартите на ЕКПЧ в практиката и по-ефективна защита на правата на човека на национално ниво. 
Участници в заключителната конференция бяха представители на държавни органи, адвокати, представители на партньорски НПО, преподаватели от юридическите факултети на висши училища и други професионалисти, ангажирани с дейността по укрепването на правата на човека. 
Всички презентации, доклади, становища и статии по проекта, можете да намерите тук: http://blhr.org/stanovishta/14/,http://blhr.org/stanovishta/10/http://blhr.org/publikacii/15/. Снимки от събитието можете да разгледате тук.