+   ENGLISH
търсене
 

Picture

 

 

Работата по проекта ”Укрепване на стандартите за справедлив процес в административното правораздаване чрез дискусии и обмяна на опит със съдии, други практикуващи юристи и представители на администрацията” започна през м. февруари 2011 г. с подкрепата и съдействието на Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на Фондация „Конрад Аденауер”. Проектът беше разработен като естествено продължение на двугодишния проект на тема „Подобряване на гаранциите за справедлив процес в административното съдопроизводство”, изпълнен от Фондация Български адвокати за правата на човека в периода 2009 – 2010 г. и приключил с обемен аналитичен доклад, подготвен след анализирането на повече от 3200 съдебни решения на Административен съд – гр. София, Административен съд – гр. Варна и Върховния административен съд.

Текущият проект има за цел да доразвие вече постигнатото, като обхване правораздавателната дейност на повече административни съдилища у нас. Стремежът на изследователския екип е, въз основа на резултатите на проведеното през 2009 – 2010 г. изследване и чрез дискусии и споделяне на натрупания по места практически опит в административното правораздаване при действието на Административно-процесуалния кодекс, да се откроят по-ясно съществуващите проблеми и по този начин да се търси път към по-нататъшно утвърждаване на стандартите на справедливия процес при решаването на административните дела.

В изпълнение на проекта бяха организирани две дискусии до м. юни 2011 г. включително. Първата се проведе на 20 май 2011 г. в гр. Плевен с участието на петима съдии от първостепенни административни съдилища и петима адвокати от гр. Плевен, гр. Враца и гр. Монтана. Втората дискусия се осъществи в гр. Варна на 24 юни 2011 г. В нея участваха 10 административни съдии, 3 адвокати и 5 юристи от областни администрации. Бяха представени градовете Варна, Шумен, Добрич и Силистра.

 

Обобщаването на мненията, изразени по време на дискусиите до този момент, води до следните основни констатации:

  • В голямото си мнозинство участниците споделиха становището, че утвърждаването на стандартите на справедливия процес в административното правораздаване изисква осигуряване на ефективен достъп до административно правосъдие и широкообхватен съдебен контрол върху актовете, действията и бездействията на администрацията.
  • Когато е необходимо, изискванията на справедливия процес по смисъла на чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека следва по начало да се прилагат пряко при изготвянето на съдебните актове.
  • Бяха посочени обаче две основни пречки за подобна пряка приложимост на изискванията по Конвенцията: а) когато националният закон ограничава достъпа до съд и слага рамки на обхвата на съдебния контрол и б) когато делото се върне от касационната инстанция на първостепенния съд с указания, поставящи подобни ограничения. Долови се определена склонност у съдиите в подобни случаи да дават приоритет на националния закон и на указанията на върховната съдебна инстанция.
  • Бе призната полезността на идеята съдиите от първостепенните съдилища периодично да обсъждат и уеднаквяват практиката си, за да се създадат предпоставки за спазването на принципа на правната сигурност на местно ниво.
  • Единодушно бе подчертана важността на принципа на съразмерността като сериозна крачка за утвърждаване на изискванията на справедливия процес както в процедурите по издаването на административните актове, така и при осъществяването на съдебния контрол върху тях.

 

Предвижда се следващите две дискусии, с които дейностите по проекта ще приключат, да се проведат през м. септември 2011 г. в гр. Бургас и през м. ноември 2011 г. в гр. Пловдив.  

 

Пълният текст на аналитичният доклад бихте могли да намерите тук: http://www.blhr.org/stanovishta/5/