+   ENGLISH
търсене
 

Кризата Covid-19 се оказа „удобно“ извинение да не се прилагат стандартите за правата на човека под предлог, че ограниченията в упражняването на някои права е „необходимо“ за справянето с пандемията. Динамичната обстановка и въвеждането/отмяната на ограничителни мерки допълнително обърка гражданите, много от които по принцип не са достатъчно осведомени за правата си.

 

Във връзка с тези необходимости, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ изпълни проект ACF 630 „Защита на правата на човека по време на пандемия“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. по договор за финансиране №26/21-12-2020 г в размер до 9.966.00 € и срок на изпълнение от 04.01.2021г. до 31.12.2022 г.

 

Проектът се изпълни в отговор на потенциалната възможност за засилен ръст на нарушенията на правата на човека, “продиктувани“ от борбата с Covid-19.

Целта на самия проект е предоставяне на правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата са им нарушени или са жертви на дискриминация, както и становища по вече висящи дела.

 

Проектът се изпълни в съответствие с тематичен приоритет 2 „Защита правата на човека“ и специфична цел 3 „Предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на нарушения на правата на човека“ и допринесе за подобряване защитата на правата на човека, като предостави безплатни експертни консултации на над 80 граждани във връзка с нарушени права на човека и какви правни и фактически действия могат да предприемат за гарантиране на правата си, както четири становища по вече висящи производства.

 

Дейностите бяха насочени към широката общественост – всички граждани, които считат, че техните права са нарушени, като уязвимите групи са още по-засегнати от пандемичната обстановка.

ДЕЙНОСТИ

 

Правни консултации на граждани

 

За целите на проекта Фондацията представи правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата са им нарушени и/или са жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Консултациите се предоставиха от практикуващи адвокати след предварителна комуникация за представяне на проблема и уговорен час за консултация на живо в офиса или дистанционно (писмено, по телефон,  онлайн и др.). Периода за представяне на консултациите беше 04.01.2021 до 31.12.2022 г.

 

Съгласно проекта за целия период се изпълниха 144 часа консултации на повече от 80 лица, потърсили правна помощ.

 

За изпълнение на дейността беше закупена компютърна конфигурация, която осъществява сървърна функция и позволи отдалечен достъп при работа.

 

Правни становища по висящи производства

По време на изпълнение на проекта се изготвиха 4 експертни становища по вече висящи производства. Тази дейност беше предвидена за граждани, които вече имат висящи производства, но не са сигурни с тяхното развитие/искат допълнително експертно мнение. За изпълнението им, нашите експерти се запознаваха с казуса и последващо изготвяха заключение по него. Периода за представяне на правните становища беше 04.01.2021 до 31.12.2022 г.

 

 

 

ЕКИП

 

Екипът на БАПЧ по проекта включва:

 

Стоян Мадин – ръководител проект

Валентина Василева – финансов мениджър

Методий Ангелов – технически секретар

 

ДИЛЯНА ГИТЕВА – адвокат

НИНА СЕДЕФОВА - адвокат

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ – адвокат

СОФИЯ РАЗБОЙНИКОВА - адвокат

СТОЯН МАДИН - адвокат

МАРИЯ ШАРКОВА - адвокат

 

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Целта на проекта е да предостави правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата им са нарушени, както и становища по вече висящи дела.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. и Оператора на фонд „Активни граждани България“.