+   ENGLISH
търсене
 

 

 

В периода 2012 – 2013 г. екип на Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ), с подкрепата на Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на Фондация „Конрад Аденауер”, реализира проект, посветен на подобряването на гаранциите за справедлив административен процес и на ефективността на административно-съдебните средства за защита от дискриминация. В рамките на този проект усилията бяха насочени не само към анализиране на проблемите на справедливия процес в административното съдопроизводство изобщо, но и към изследване на по-особената материя на защитата от дискриминация в рамките на административното съдебно правораздаване.

 

Приключвайки работата си по този проект, екипът на БАПЧ стигна до извода, че си заслужава усилието да се изследват и анализират не само съдебните решения, постановени след обжалване на решенията на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), но и практиката на самата Комисия. Най-напред защото, доколкото бе известно на екипа на БАПЧ, практиката на КЗД не бе подлагана на специално изследване от гледище на ефективността на защитата от дискриминация. И на второ място, защото бе преценено, че важността на такова изследване нараства поради значимостта на засегнатите интереси и уязвимостта на жертвите на дискриминация, за които проблемът с наличието на ефективни средства за защита още на ниво КЗД се поставя с особена острота.

 

Така се стигна до реализирането на проекта „Укрепване на гаранциите за ефективна защита от дискриминация в системата на българското административно правосъдие”. Работата по проекта бе извършена в периода м. март – м. септември 2014 г., отново с подкрепата на Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на Фондация „Конрад Аденауер”. Бяха прегледани и анализирани решенията на КЗД, постановени по около 320 преписки за календарната 2013 г., като съответните процедури, доколкото това беше възможно, бяха проследени до ниво „съдебен контрол”.

 

Проектът си постави за цел да потърси път към укрепване на гаранциите за ефективна защита от дискриминация чрез увеличаване на капацитета на институциите, призвани да предоставят такава защита. Това следваше да стане чрез предизвикване на дебати относно констатираните при изследването трудности и проблеми в полето на защитата от дискриминация, относно това как тези трудности и проблеми биха могли да бъдат елиминирани и как би могла да се превъзмогне съществуващата противоречива практика, за да станат решенията на КЗД и на съответните съдилища предвидими и отправящи ясни предупредителни сигнали към всички, които са задължени да се придържат строго към принципите на антидискриминацията.

 

На базата на анализа на прегледаните решения на КЗД и съответните им съдебни актове екипът на БАПЧ подготви доклад, в който бяха разгледани някои проблемни области от практиката на Комисията: отделните защитени признаци, посочени като основания на оплакванията от дискриминационно поведение; разграниченията между формите на дискриминация; формата на вината на извършителите на дискриминационни деяния, служебното начало, давността и преместването на тежестта на доказване по делата за дискриминация пред КЗД. Пълният текст на доклада може да бъде намерен тук.

 

Докладът беше представен и обсъден на конференция, състояла се на 30.09.2014 г. Участваха членове на екипа на БАПЧ и двадесет и трима представители на КЗД – членове на Комисията и работещи в нея правни експерти.

 

Докладът предизвика оживена и съдържателна дискусия, с което целта на проекта беше постигната. Критичността на някои констатации и изводи не попречи на общото твърдо положително мнение, което екипът на БАПЧ изрази по повод на обемната, интензивна и отговорна работа на Комисията. А в заключителното си слово доц. д-р Ана Страшимирова, председател на КЗД, оцени високо работата на екипа на БАПЧ и конструктивния дух на конференцията и изрази увереност, че е поставено едно добро начало на сътрудничеството между БАПЧ и КЗД в намирането на общи схващания за пътищата към усъвършенстване на практиката на КЗД и в крайна сметка – към постигане на по-ефективна защита от дискриминация.