+   ENGLISH
търсене
 

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ Ви кани на пресконференция по проект ACF 630 „Защита на правата на човека по време на пандемия“, която ще се проведе на 13.12.2022 г., вторник, от 10:30 до 11:30 часа в БТА на адрес гр. София, бул. "Цариградско шосе" 49.

 
 
На 04.01.2021г., Фондация Български адвокати за правата на човека, стартира проект ACF 630 „Защита на правата на човека по време на пандемия“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. по договор за финансиране №26/21-12-2020 г в размер до 9.966.00 € и срок на изпълнение до 31.12.2022 г.
 
ДЕЙНОСТИ
 
Правни консултации на граждани
 
За целите на проекта Фондацията представи правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата са им нарушени и/или са жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.
 
Консултациите се предоставят от практикуващи адвокати след предварителна комуникация за представяне на проблема и уговорен час за консултация на живо в офиса или дистанционно (писмено, по телефон,  онлайн и др.). Периода за представяне на консултациите е 04.01.2021 до 31.12.2022 г.
 
Съгласно проекта за целия период се предвиждат общо 144 часа консултации, като очакванията са да помогнем на поне 80 различни лица, потърсили правна помощ. До момента екипът от висококвалифицирани адвокати е консултирал около 90% от заложените лица. Изпълнението на дейността е текущо и продължава.  
 
За изпълнение на дейността беше закупена компютърна конфигурация, която осъществява сървърна функция и позволи отдалечен достъп при работа.
 
Правни становища по висящи производства 
 
Дейността предвижда изготвянето на 4 експертни становища по вече висящи производства. Тази дейност е предвидена за граждани, които вече имат висящи производства, но не са сигурни с тяхното развитие/искат допълнително експертно мнение. Това включва запознаване с казуса и последващото заключение по него. 
 
Целта на самия проект е да се обхванат възможно най-голям брой засегнати лица – както тези, които тепърва търсят защита, така и тези, които вече са предприели конкретни действия. Периода за представяне на правните становища е 04.01.2021 до 31.12.2022 г. До момента Фондацията е изпълнила 3 от 4 експертни становища. Изпълнението на дейността е текущо и продължава.  
 
 
 
ЕКИП
 
Екипът на БАПЧ по проекта включва:
 
Стоян Мадин – ръководител проект
 
Валентина Василева – финансов мениджър
 
Методий Ангелов – технически секретар
 
ДИЛЯНА ГИТЕВА – адвокат
 
НИНА СЕДЕФОВА - адвокат
 
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ – адвокат
 
СОФИЯ РАЗБОЙНИКОВА - адвокат
 
СТОЯН МАДИН - адвокат
 
МАРИЯ ШАРКОВА - адвокат
 
 
Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Целта на проекта е да предостави правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата им са нарушени, както и становища по вече висящи дела.
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. и Оператора на фонд „Активни граждани България“.