+   ENGLISH
търсене
 

Picture

Ефективното упражняване на правото на справедлив процес в административното съдопроизводство от няколко години привлича вниманието на адвокатите, работещи за Фондация „Български адвокати за правата на човека” (БАПЧ). Наистина, новият Административно-процесуален кодекс (АПК) бе крачка напред в посока към създаването на по-добри гаранции на това право. Не бяха обаче напълно елиминирани основанията за тревожната констатация, че административните съдилища продължават да се придържат към концепцията за ограничаване на тяхната компетентност от т. нар. „дискреционна власт на администрацията”, още повече, че тази концепция и сега се поддържа от някои представители на правната доктрина. Практиката показа, че гражданите все още са лишени от пълен достъп до административните съдилища дори и при действието на новия АПК. Фондация БАПЧ стигна до извода, че ефективната защита на правото на справедлив процес би била подпомогната, ако прилагането на новия АПК в съответствие с чл. 6 и чл. 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи се подложи на наблюдение. Такова наблюдение досега не бе правено.

Именно на това наблюдение бе посветен изпълненият от Фондация БАПЧ проект на тема „Подобряване на гаранциите за справедлив процес в административното съдопроизводство” (2009 г. – 2010 г.). Той се осъществи с подкрепата на Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа” на Фондация „Конрад Аденауер”. Проучванията, анализът и обобщаването на резултатите бяха подчинени на следните теми: а) проблеми на достъпа до съд; б) празноти в обхвата на съдебния контрол; в) въпроси на прилагането на АПК в случаите, ангажиращи отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от техни незаконни и непропорционални актове, действия или бездействия.

Обемният изследователски доклад, съдържащ основните констатации и препоръки по трите теми, бе подготвен след проучване на повече от 3200 административни дела и ще бъде обсъден на кръгла маса с участието на съдии от административните съдилища у нас. Пълният текст на доклада можете да намерите тук: http://www.blhr.org/stanovishta/5/