+   ENGLISH
търсене
 

 

 

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г.

 

 

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ стартира изпълнението на проект „Защита на правата на човека по време на пандемия“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България.

В рамките на проекта с продължителност до края на годината се предвижда предоставянето на правна помощ под формата на консултации на (уязвими) лица във връзка с нарушени техни права, както и изготвянето на становища по дела във връзка с нарушени права на човека.

Проектът е в отговор на потенциалната възможност за засилен ръст на нарушения на правата на човека във връзка с действия за овладяване на епидемичната криза.

Консултациите ще се предоставят от практикуващи адвокати след предварителна комуникация за представяне на проблема и уговорен час за консултация на живо в офиса или дистанционно (чрез онлайн платформа, Скайп и др.).

 

------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Прикачени документи: