+   ENGLISH
търсене
 

„Български адвокати за правата на човека“ подкрепи становището на група граждански организации срещу Законопроекта за изменения и допълнения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Законопроектът, внесен от „Обединени патриоти“, цели създаването на Регистър на финансираните от чужбина НПО, въвеждането на задължение за деклариране на всяко финансиране над 1000 лв. от чужбина (с изключение на такова от Европейския съюз), правомощия на министъра на финансите да инициира финансова инспекция на НПО, налагане на глоби и прекратяване на НПО; задължение за членовете на органите на управление на НПО да декларират ежегодно имуществото си пред КПКОНПИ, подобно на лицата, заемащи висши публични длъжности.

Не на последно място Законопроектът прекратява ангажимента на държавата да осигури достъпно национално финансиране за инициативи на гражданските организации в обществена полза и ограничава функциите на Съвета за развитие на гражданското общество.

Считаме, че тези изменения:

  • нарушават правото на сдружаване, гарантирано в българската Конституция и редица международноправни документи, по които България е страна;
  • нарушават принципа на ЕС за свободно движение на капитали, като освен това внушават стигматизиращото мнение, че всяка външна подкрепа е подозрителна или застрашаваща;
  • въвеждат непропорционална и дискриминационна намеса в правото на личен живот на членовете на управителните органи на НПО, като ги задължават да декларират имуществото си.

Гражданските организации в България работят за защита правата и интересите на уязвими групи и за отстояване на основни демократични принципи и ценности. Те са конструктивен коректив и експертен ресурс, а не враг на институциите в страната. Работещите граждански организации са ценност за всяко демократично общество. Този законопроект е заплаха за гражданското общество в България.

Вижте цялото становище тук: https://drive.google.com/file/d/1WCWS5UcTeiPln2tovL3frX6bw4X1jOQD/view?usp=sharing