+   ENGLISH
търсене
 

На 08.04.2024г. приключваме успешно изпълнението на проект "В защита на правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., който стартира на 09.07.2021 г.
Проектът се реализира от Фондация "ДА", гр. Пловдив, които са бенефициент по проекта, в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“- София, Фонд за превенция на престъпността ИГА - Пазарджик, Фондация „Български адвокати за защита правата на човека“ - София.
Целта на проекта беше подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за тези права, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.
За тези три години Фондация „Български адвокати за защита правата на човека“ предостави безплатно процесуално представителство за най-уязвимите, които не могат да си позволят адвокатска защита.
Още в началото на проекта, експерти от Фондация „Да“, фондация „Асоциация Анимус“ и фонд за престъпността „Ига“ изготвиха три доклада, включващи:
Сексуалното насилие в България – защитени ли са лицата, пострадали от него?
Трафик на хора в България - защитени ли са лицата пострадали от него?
Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него?
(Докладите можете на намерите на страницата на проекта)
Проектът допринесе за реализирането на поставените цели чрез постигане на следните резултати: 6 пресконференции, 1 уебстраница, 3 изследвания на тема насилие, основано на пола – домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, 170 национални решения по дела за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора и 10 международни решения, правно представителство на 180 лица, пострадали от насилие, основано на пола, 3 специализирани програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, правна и психологическа подкрепа на 400 лица пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, 1 обучение за създаване на специализираните програми за пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, 4 обучения в сферата на насилието, основано на пола, 124 броя обучени специалисти, 5 дискусии със студенти, 100 обучени студенти, 3 фокус групи с младежи, 45 обучени младежи, 3 фокус групи с пострадали от насилие, 15 обучени пострадали от насилие, 9 видеа на тема насилие, основано на пола, 3 мониторингови доклада.
Преките ползватели на проекта бяха: пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход, работещите в тези сфери и цялото общество.
По проекта се заведоха международни дела пред Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ и Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/ и международни интервенции пред ЕСПЧ, водени от всички организации. Целта на дейността доведе до подобряване на прилагането на международните стандарти за защита на правата на човека в сферата на защитата от насилие, основано на пола.
Фондация Български адвокати за защита правата на човека предостави безплатно процесуално представителство за най-уязвимите, които не могат да си позволят адвокатска защита.
Повече информация за проекта, можете да намерите на:
Независимо от факта, че нашият проект завършва, ангажимента ни към защитата на правата на човека продължава. Ще продължим да работим усилено, за да създадем по-добро бъдеще, където всеки човек е уважаван и правата му са гарантирани.
Искрено благодарим на всички наши партньори, донори и всички, които участваха в дейностите по проекта. „Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.