+   ENGLISH
търсене
 

          Фондация Български адвокати за правата на човека отказа поканата на Министерство на правосъдието за включване в работна група във връзка с изготвяне на проект за  Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс относно прецизирането на текстовете на института на неизбежната отбрана и текстовете, свързани с незаконното отнемане на МПС.

          Адвокатите от БАПЧ намират, че не е налице обществена необходимост да се изменя нормативната уредба на посочените текстове и поради тази причина отказват да се включат в работната група. Припомниха, че Конституционният съд е имал възможност да разгледа предложените промени в § 1 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК) – ДВ, бр. 62/1997 г., по отношение на института на неизбежната отбрана, като прецени дали същите са в несъответствие с Конституцията на Република България, Международния пакт за гражданските и политическите права и Европейската конвенция за защита правата на човека.

          С Решение № 19 от 21 ноември 1997 г., постановено по конституционно дело № 13/1997 г. (Обн., ДВ, бр. 120 от 16 декември 1997 г., в сила от 20.12.1997 г.) една част от предложените промени в института на неизбежната отбрана бяха обявени за противостоящи на Конституцията на Република България.