+   ENGLISH
търсене
 

На 04.01.2021г., Фондация Български адвокати за правата на човека, стартира проект ACF 630 „Защита на правата на човека по време на пандемия“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. по договор за финансиране №26/21-12-2020 г в размер на 9.966.00 €.

 

ДЕЙНОСТИ

 

Правни консултации на граждани

 

За целите на проекта да представи правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата са им нарушени и/или са жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Консултациите ще се предоставят от практикуващи адвокати след предварителна комуникация за представяне на проблема и уговорен час за консултация на живо в офиса или дистанционно (писмено, по телефон,  онлайн и др.).

 

Правни становища по висящи производства

 

Дейността предвижда изготвянето на 4 експертни становища по вече висящи производства. Тази дейност е предвидена за граждани, които вече имат висящи производства, но не са сигурни с тяхното развитие/искат допълнително експертно мнение. Това включва запознаване с казуса и последващото заключение по него.

 

Целта на самия проект е да се обхванат възможно най-голям брой засегнати лица – както тези, които тепърва търсят защита, така и тези, които вече са предприели конкретни действия.

 

ЕКИП

 

Екипът на БАПЧ по проекта включва:

 

ДИЛЯНА МАРКОВА – ръководител проект

 

ПЕПА КАНДЖЕВА – финансов мениджър

 

КАЛИНА ВАСИЛЕВА – технически секретар

 

ДИЛЯНА ГИТЕВА – адвокат

 

НИНА СЕДЕФОВА - адвокат

 

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ – адвокат

 

СОФИЯ РАЗБОЙНИКОВА - адвокат

 

СТОЯН МАДИН - адвокат

 

МАРИЯ ШАРКОВА - адвокат

 

 

Проектът е финансиран в рамките на Фонд Активни граждани България с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Целта на проекта е да предостави правна помощ под формата на консултации на лица, които смятат, че правата им са нарушени, както и становища по вече висящи дела.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г. и Оператора на фонд „Активни граждани България“.

Прикачени документи: